Abonneer nu

Kerk in Stad Digitaalabonnement

 • Gemakkelijk digitaal lezen op de website en in de app
 • Jaarlijks of maandelijks betalen

Coupon

Uw gegevens
Veilig betalen

Voorwaarden

1.         Toepasselijkheid
1.1       Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die worden afgesloten met Kerk in Stad door een consument.
1.2        Kerk in Stad behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.         Looptijd van het abonnement
2.1       Een regulier abonnement op Kerk in Stad is doorlopend tot wederopzegging.
2.2       De eerste abonnementsperiode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode met een minimum van een halfjaar.
2.3       Na de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens een nieuwe betaalperiode die per kwartaal opzegbaar is. 
2.4       Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een welkomstmail waarin de duur van het abonnement staat vermeld.
2.5       Binnen 14 dagen vanaf de ingangsdatum kan de abonnee contact opnemen met de administratie van Kerk in Stad via het e-mailadres administratie@kerkinstad.nl om het abonnement alsnog voortijdig te laten beëindigen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. 

3.         Proef- en actieabonnementen
3.1       Proefabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en eindigen van rechtswege.
3.2       Het afsluiten van een proefabonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na de beëindiging van een vorig abonnement.
3.3       Actieabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en gaan daarna automatisch over in het reguliere tarief voor een vast abonnement.
3.4       Een actieabonnement wordt afgesloten voor de overeengekomen periode, met een maximum van drie jaar.
3.5       Het afsluiten van een actieabonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na beëindiging van een abonnement op hetzelfde adres.

4.         Facturering en tarief
4.1       Facturering vindt plaats per half jaar / jaar.
4.2       Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode of, indien voor maandelijkse betaling gekozen is, aan het begin van iedere maand.
4.3       In het geval van tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.
4.4       Kerk in Stad behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Een eventuele prijsverandering wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de abonnee het niet eens is met de prijsaanpassing, heeft hij het recht het abonnement vóór de prijsaanpassing te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.         Abonnement beëindigen
5.1       Een abonnement kan niet worden opgezegd in de eerste overeengekomen abonnementsperiode. Daarna kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.2       Opzegging van het abonnement dient minimaal één maand voor het begin van een nieuwe periode te gebeuren.
5.3       Het abonnement kan per direct worden beëindigd bij het overlijden van de abonnee.
5.4       Het abonnement kan per direct worden beëindigd indien door derden, die in opdracht van Kerk in Stad abonnees werven, aantoonbaar foute afspraken zijn gemaakt.
5.5       Opzegging door de abonnee is mogelijk binnen 14 dagen na start van het digitale abonnement.
5.6       Actieabonnementen kunnen tijdens de vaste looptijd niet worden beëindigd, met uitzondering van de situaties genoemd in artikel 5.3 en bij prijsverhoging. 

6.         Gegevensverwerking
6.1       Kerk in Stad registreert persoonsgegevens voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.
6.2       De geregistreerde gegevens kunnen door Kerk in Stad eveneens gebruikt worden om abonnees te voorzien van informatie en aanbiedingen.
6.3       Op de verzameling van gegevens is de privacyverklaring van toepassing, te vinden op kerkinstad.nl
6.4       Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan administratie@kerkinstad.nl of per post aan:

Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen

7.       Aansprakelijkheid
7.1      De op de website van Kerk in Stad getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
7.2      Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Kerk in Stad zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel Kerk in Stad uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op de website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

8.       Klachten en geschillen
8.1      Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met de administratie van Kerk in Stad via het e-mailadres dat is genoemd in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden.
8.2      Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Januari 2021

 

Privacyverklaring

Kerk in Stad, gevestigd aan Kraneweg 33 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen

E: redactie@kerkinstad.nl
I: www.kerkinstad.nl

Kerk in Stad acht het van groot belang dat we de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Kerk in Stad conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en de Telecommunicatiewet.

In deze privacyverklaringkunt u nalezen op welke manier Kerk in Stad zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

Voor welke websites en apps geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.kerkinstad.nl en het digitale magazine Kerk in Stad (web- en appversie).

Wat doen we om uw gegevens te beveiligen?
Kerk in Stad spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, beveiligde internetverbindingen en een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens). Het beveiligingsniveau is bij Kerk in Stad gebaseerd op de internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging ISO27001. Kerk in Stad heeft zich hiervoor niet laten certificeren, maar werkt wel conform deze standaard.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.kerkinstad.nl:

- NAW-gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer

- Collegekaartnummer

- Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

 

Kerk in Stad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor het afhandelen van betalingen
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Zie ook: ‘Hoe komen we aan uw gegevens?’

Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Kerk in Stad gebruikt de gegevens die worden verzameld, om de services te bieden die door u worden verzocht. De services kunnen bestaan uit het weergeven van aangepaste inhoud en advertenties.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over producten of services die worden geleverd door Kerk in Stad en om u enquêtes te sturen die voor u relevant zijn en die betrekking hebben op onze services.
 • Door Kerk in Stad worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kerk in Stad gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die u bij ons afneemt. Het is dus niet zo dat we altijd al uw gegevens gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot enkele van bovengenoemde persoonsgegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Ook combineren we uw beschikbare gegevens (om een profiel op te bouwen) zodat we u gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, als u daar tenminste (op onze website) toestemming voor hebt gegeven. Zolang u gebruikmaakt van onze diensten bewaart Kerk in Stad uw gegevens, en nog een periode nadat u gestopt bent. Dit doen we zodat u bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kan maken van onze diensten. Bent u meer dan zeven jaar inactief, dan zullen we uw gegevens verwijderen. Er is niet één enkele bewaartermijn voor alle soorten gegevens, maar Kerk in Stad bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar wel conform vastgelegde en – indien van toepassing – wettelijke bewaartermijnen.

Hoe komen we aan uw gegevens?
De voornaamste manier waarop we uw gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U hebt daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat u van deze diensten gebruikt kan maken. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het registreren van een account of uw bankrekeningnummer voor een abonnement. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke u optioneel kan verstrekken. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens verkrijgen we via cookies en soortgelijke technieken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Kerk in Stad voor een optimale uitvoering van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met u, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen, advertenties retargetten (alleen met uw toestemming!) op websites/apps alsook om u per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van Kerk in Stad en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Ook gebruiken we uw gegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Kerk in Stad gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven, tenzij u daar zelf actief toestemming voor geeft.

Hoe zit het met de gegevens van jongeren?
Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij kunnen dus persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jongere zonder toestemming van de ouderlijke verantwoordelijke. Als u hier overtuigd van bent, neem dan contact met ons op (zie ‘Wat zijn uw rechten’) zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. U kunt ons als ouderlijke verantwoordelijke ook alsnog toestemming geven om deze gegevens wel te blijven verwerken.

Geeft Kerk in Stad mijn gegevens aan andere partijen?
Kerk in Stad zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij soms wel andere bedrijven in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar zogenaamde verwerkers. Verwerkers mogen alleen conform onze instructies met uw gegevens omgaan en deze dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners werkt Kerk in Stad met een verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG). Hierin is ook geregeld dat de informatiebeveiliging van die dienstverleners voldoet aan een bepaald minimum informatiebeveiligingsniveau dat gebaseerd is op de standaard ISO27001. Indien zo’n partij buiten de EU gevestigd is, zullen we er zorg voor dragen dat die partij voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven, geven we expliciet aan waarvoor we deze zullen gebruiken, bijvoorbeeld voor een specifieke nieuwsbrief, winactie of om aanvullende informatie te verstrekken over een evenement waarvoor u zich hebt opgegeven of tickets hebt gekocht.

Hoe zit het met de links op websites van Kerk in Stad?
Op de website van Kerk in Stad is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Kerk in Stad is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wat zijn uw rechten?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Heb u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kerk in Stad en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben in een computerbestand naar u of een ander, of naar een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kerk in Stad.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen we nadat we uw verzoek hebben uitgevoerd. Indien u achtereenvolgens meerdere verzoeken indient, dan dient u iedere keer weer een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. De kopie meezenden is niet nodig als u verzoek alleen over uw e-mailadres gaat én u het verzoek per e-mail vanaf datzelfde e-mailadres verzendt. Als u geen nieuwsbrieven of andere mailingen meer wilt ontvangen, dan biedt iedere nieuwsbrief en/of e-mail u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Een van bovenstaande verzoeken kunt u schriftelijk doen via het volgende contactadres:

Contactgegevens:

Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen

Of stuur een e-mail naar: redactie@kerkinstad.nl. Indien gewenst kunt u de e-mail met versleuteling verzenden.

Mogen de magazines en website van Kerk in Stad persoonsgegevens publiceren?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is slechts gedeeltelijk van toepassing op persoonsgegevens in journalistieke publicaties op internet. Daarmee is een balans gevonden tussen privacybescherming en vrijheid van meningsuiting. Om onder de journalistieke uitzondering te vallen, moet een publicatie een uitsluitend journalistiek doel hebben. Of dit zo is, hangt van vier criteria af.

 1. Objectieve informatieverzameling
  Is de publicatie gericht op objectieve informatieverzameling en -verstrekking? Bij een interactieve publicatie is ook de aard van de reacties van belang. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen feiten, beweringen en meningen. Kan iedere websitebezoeker vrijuit reageren of is er controle op de reacties?
 2. Regelmatige bezigheid
  Een weblog met een paar verouderde bijdragen kan zich minder snel beroepen op de journalistieke uitzondering dan een website waarop regelmatig iets nieuws verschijnt.
 3. Maatschappelijke strekking
  De publicatie moet een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld het bekendmaken van misdragingen van een volksvertegenwoordiger of directeur van een bekend of groot bedrijf. De publicatie moet hierbij wel voldoende onderbouwd zijn.
 4. Recht van repliek
  Er moet een zogeheten recht van repliek zijn. Dat houdt in dat betrokkenen het recht hebben te reageren op onjuiste, onvolledige of overbodige informatie. Ook hebben zij recht op rectificatie (verbetering) van deze informatie.

Gevolgen journalistieke uitzondering
Valt een publicatie onder de journalistieke uitzondering? Dan hoeft de auteur onder meer geen toestemming te vragen aan de betrokkenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Meer informatie staat in hoofdstuk 4 van de richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet.

Wat doet Kerk in Stad op het gebied van profiling?
Op onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel personen in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen. We doen dit alleen met uw gegevens als u advertentie-cookies en tracking-cookies hebt geaccepteerd.
Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in uw profiel aan u toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondlidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.
Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij u zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij uw interesses aansluiten.
Profiling kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u wordt gekoppeld. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact met ons op (zie eerdere contactgegevens). We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld uw profiel kunnen resetten.

Blijft deze privacyverklaring ongewijzigd?
Kerk in Stad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. 

 

Mocht u nog vragen hebben over privacy bij Kerk in Stad dan kunt u contact zoeken via bovengenoemd adres en/of e-mailadres.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief