Algemene voorwaarden

1.         Toepasselijkheid
1.1       Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die worden afgesloten met Kerk in Stad door een consument.
1.2        Kerk in Stad behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.         Looptijd van het abonnement
2.1       Een regulier abonnement op Kerk in Stad is doorlopend tot wederopzegging.
2.2       De eerste abonnementsperiode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode met een minimum van een halfjaar.
2.3       Na de eerste overeengekomen periode wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens een nieuwe betaalperiode die per kwartaal opzegbaar is. 
2.4       Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een welkomstmail waarin de duur van het abonnement staat vermeld.
2.5       Binnen 14 dagen vanaf de ingangsdatum kan de abonnee contact opnemen met de administratie van Kerk in Stad via het e-mailadres administratie@kerkinstad.nl om het abonnement alsnog voortijdig te laten beëindigen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. 

3.         Proef- en actieabonnementen
3.1       Proefabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en eindigen van rechtswege.
3.2       Het afsluiten van een proefabonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na de beëindiging van een vorig abonnement.
3.3       Actieabonnementen hebben altijd een vaste looptijd en gaan daarna automatisch over in het reguliere tarief voor een vast abonnement.
3.4       Een actieabonnement wordt afgesloten voor de overeengekomen periode, met een maximum van drie jaar.
3.5       Het afsluiten van een actieabonnement is niet mogelijk binnen twee maanden na beëindiging van een abonnement op hetzelfde adres.

4.         Facturering en tarief
4.1       Facturering vindt plaats per half jaar / jaar.
4.2       Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode of, indien voor maandelijkse betaling gekozen is, aan het begin van iedere maand.
4.3       In het geval van tussentijdse opzegging wordt het te veel betaalde aan de abonnee geretourneerd.
4.4       Kerk in Stad behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Een eventuele prijsverandering wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de abonnee het niet eens is met de prijsaanpassing, heeft hij het recht het abonnement vóór de prijsaanpassing te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.         Abonnement beëindigen
5.1       Een abonnement kan niet worden opgezegd in de eerste overeengekomen abonnementsperiode. Daarna kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.2       Opzegging van het abonnement dient minimaal één maand voor het begin van een nieuwe periode te gebeuren.
5.3       Het abonnement kan per direct worden beëindigd bij het overlijden van de abonnee.
5.4       Het abonnement kan per direct worden beëindigd indien door derden, die in opdracht van Kerk in Stad abonnees werven, aantoonbaar foute afspraken zijn gemaakt.
5.5       Opzegging door de abonnee is mogelijk binnen 14 dagen na start van het digitale abonnement.
5.6       Actieabonnementen kunnen tijdens de vaste looptijd niet worden beëindigd, met uitzondering van de situaties genoemd in artikel 5.3 en bij prijsverhoging. 

6.         Gegevensverwerking
6.1       Kerk in Stad registreert persoonsgegevens voor de verdere uitvoering van de abonnementsovereenkomst.
6.2       De geregistreerde gegevens kunnen door Kerk in Stad eveneens gebruikt worden om abonnees te voorzien van informatie en aanbiedingen.
6.3       Op de verzameling van gegevens is de privacyverklaring van toepassing, te vinden op kerkinstad.nl
6.4       Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan administratie@kerkinstad.nl of per post aan:

Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen

7.       Aansprakelijkheid
7.1      De op de website van Kerk in Stad getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
7.2      Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Kerk in Stad zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel Kerk in Stad uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op de website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

8.       Klachten en geschillen
8.1      Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met de administratie van Kerk in Stad via het e-mailadres dat is genoemd in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden.
8.2      Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Januari 2021

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief