Week van gebed #Blijfinmijnliefde
kerk-en-samenleving1.jpg

Van 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed. Het thema ‘Blijf in mijn liefde’ is dit jaar aangedragen door de zusters van Grandchamp. Het is ontleend aan een oproep van Jezus, waarop de belofte volgt dat je dan veel vrucht zal dragen. In Groningen sluiten diverse kerken aan op de Week van gebed. Hierbij een achtergrondartikel bij de Groningse Week van Gebed.

Nick Everts

Breed gedragen
Wereldwijd doen miljoenen christenen mee aan de ‘Week van gebed voor eenheid’, zoals het voluit heet. In voorgaande jaren deden in Nederland zo’n 200.000 mensen mee aan dit initiatief. Ieder jaar bereidt een andere groep het materiaal voor. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. In Nederland wordt de gebedsweek door de Raad van Kerken en MissieNederland voorbereid. Mocht u nieuwsgierig zijn naar het materiaal van de Week van gebed, kijk dan op www.weekvangebed.nl.

Week
Het oorspronkelijke initiatief voor de gebedsweek voor christelijke eenheid gaat terug op de Paul Wattson. Hij was priester in de Episcopaalse Kerk en medeoprichter van het Genootschap voor Verzoening. Hij verstond onder eenheid de terugkeer van de verschillende kerken naar de Katholieke Kerk van Rome. Vandaar dat hij in 1908 koos voor een week die qua datum viel tussen twee katholieke feestdagen: 18 januari het feest van ‘de Stoel van Petrus te Rome’ en 25 januari het feest van ‘de Bekering van Paulus’.

Een kleine geschiedenis
In 1909 werd het Genootschap voor Verzoening opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk en gaf Paus Pius X goedkeuring aan het gebedsoctaaf. In de jaren die volgden werd de gebedsweek gehouden in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook een aantal Anglicaanse gemeenschappen die welwillend stonden tegenover herstel van eenheid met de bisschop van Rome deden mee. Vanaf de jaren twintig ontstond er ook een gebedsweek aan protestantse zijde die rond Pinksteren werd gehouden.

In de jaren dertig gaf Paul Couturier een bredere invulling aan de katholieke gebedsweek. Het werd een wereldwijde week van gebed voor de eenheid van christenen, waarin gebeden zou worden voor de kerk ‘zoals Christus die wil’. Dit maakte de weg vrij voor toenadering tussen de beide gebedsweken. Vanaf 1941 vonden de gebedsweken gelijktijdig in januari plaats. In 1958 werd er gezocht naar overeenstemming van het materiaal voor de gebedsweek en vanaf 1960 werd het gezamenlijk besproken.

Pas in 1968, zestig jaar na het eerste initiatief, ontvingen gemeenten en parochies over de hele wereld voor het eerst materiaal voor de gebedsweek vanuit zowel de Wereldraad van Kerken als het Katholieke Secretariaat voor de bevordering van de christelijke eenheid. Later zou men er voor kiezen om ieder jaar een bepaalde groep het materiaal aan te laten leveren.

Zusters van Grandchamp
Dit jaar hebben de zusters van Grandchamp het materiaal voor de Week van Gebed aangereikt. Deze zusters vormen een oecumenische kloostergemeenschap in Zwitserland die zich verbonden weet met Taizé. Vanuit hun roeping zetten zij zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping. Internationaal is er een groep mensen die willen leven volgens de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp. Zij zijn verenigd in de Derde Orde van de Eenheid.

#Blijfinmijnliefde
Het thema van dit jaar is ontleend aan een oproep van Jezus uit het evangelie volgens Johannes. In het bekende verhaal over de wijnstok geeft Jezus aan dat men door verbonden te blijven met de stam veel vrucht zal dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid en onderlinge liefde.

Corona
Het thema van de Week van gebed blinkt dit jaar bijzonder op in het licht van de huidige pandemie. Op veel plekken klinkt de leus ‘we moeten afstand houden, maar laten elkaar niet los’. De zusters van Grandchamp plaatsen die levenshouding binnen het hart van de christelijke spiritualiteit: verbonden blijven met God, de wereld en elkaar. Dan blijft God ook verbonden met ons en zullen we vrucht dragen. Het is een prikkelende levensopvatting, juist nu de meeste religieuze activiteiten online zijn.

Groningen
In onze Stad is de Week van gebed dit jaar beter te volgen dan eerdere jaren. Helaas niet fysiek, maar online. Op moment van schrijven wordt er nog hard gewerkt aan de laatste voorbereiding. De tijdstippen en de meest actuele informatie van de Week van gebed in Groningen vindt u op: www.missie050.nl/week-van-gebed.

Zondag 17 januari

Oecumenische Viering georganiseerd door het VoorgangersOverleg van de Raad van Kerken (VORk). Deze interkerkelijke viering met drie wakes weerspiegelt de manier waarop de zusters bidden. Het wordt uitgevoerd in de Nieuwe Kerk en is zowel live als terug te zien via Kerkomroep.

Maandag 18 januari

Getijdengebed vanuit de spiritualiteit van Grandchamp in Stadsklooster Groningen met een toelichting op de Zusters van Grandchamp en de Derde orde van Eenheid. Er komt een filmpje op de websites van Missie050 en Stadsklooster Groningen.

Dinsdag 19 januari

Interactieve gebedsbijeenkomst onder begeleiding van Jan Kerssen over het thema ‘Eén Lichaam vormen’. Via een online vergaderapplicatie (zie de website van Missie050) kan iedereen aanschuiven. De avond begint met een korte meditatie, enkele gespreksvragen, gebed en muziek. Er kan zelfs gezamenlijk gezongen worden.

Woensdag 20 januari

Jaarlijks vindt er op de woensdag een kerkentocht plaats, waarbij men kan proeven aan verschillende gebedsvormen. Dit jaar kunt u met uw huishouden zelfstandig een route lopen en bidden voor de eenheid van de kerken. De instructie vindt u op de website van Missie050. Ideaal voor mensen die een frisse neus willen halen.

Vanuit de christelijke studentenverenigingen is er een studentengebedsavond georganiseerd.

Donderdag 21 januari

Onder het thema ‘Veranderd door het woord’ leiden Pieter Versloot (Martini-wijkgemeente) en Thomas Bos (Stadskerk) een gebedsavond die digitaal te volgen is via de website van de Martini-wijkgemeente en Kerkdienstgemist.

Vrijdag 22 januari

Een gebedsavond voor internationale studenten onder de titel ‘Showing Love’. Invulling is door omstandigheden nog onzeker.

Zaterdag 23 januari

Onder het thema ‘Heel de schepping’ wordt de Week van gebed afgesloten in Het Pand. Deze gebedsavond wordt live gestreamd via YouTube en laat verschillende lijnen van de week samenkomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief