Verlies door oorlog en inflatie
Toelichting jaarrekening PGG 2022

In maart 2022 werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Voor de financiën van de kerk betekende dit een forse daling van de waarde van beleggingen en stijging van kosten door inflatie. De hierbij behorende onzekerheid bij gemeenteleden over hun eigen financiën kan het geefgedrag voor de Actie Kerkbalans hebben beïnvloed. Gelukkig is deze daling in 2022 beperkt gebleven ten opzichte van vorig jaar. Maar de daling is wel veel harder gegaan dan begroot, iets waar we bij de komende begroting rekening mee moeten houden.

Alexander Brands (College van Kerkrentmeesters) en Allert van der Hoeven (Kerkelijk Bureau)
Extra - Jaarrekeningen11 - PGG2

Negatief
De staat van baten en lasten over 2022 eindigt helaas met een fors negatief resultaat van circa € 350.000. Ook het operationeel resultaat, waarin de reguliere jaarlijkse baten en jaarlijkse lasten staan vermeld, is helaas fors negatief (circa € -250.000). Er zijn binnen de PGG in een breed overleg gesprekken gaande over een nieuwe (financiële) toekomst. Dit is ook nodig om het huishoudboekje op orde te krijgen.

Corona
Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar tot en met maart 2022 waren er nog coronamaatregelen vanuit de overheid van kracht. We hebben als vierplekken geprobeerd om zo goed mogelijk vorm te geven aan het samen gemeente-zijn, het vieren van de erediensten en een veilige omgeving bieden voor alle kerkgangers. De coronabeperkingen hebben zeker effect gehad op de verhuuropbrengsten bij de Nieuwe Kerk in 2020 en 2021 en ook in 2022 is de verhuuropbrengst van de Nieuwe Kerk juist lager dan begroot. Hierover zijn gesprekken met de verhuurstichting gaande. Overigens zijn we verheugd te melden dat de verhuur in Groningen-Zuid en De Bron juist hoger was dan begroot.

Personeel
Op personeelsgebied zijn er de volgende financiële gevolgen. De totale aanstelling van de wijkpredikanten is niet veranderd, maar er is wel extra inzet geweest van ds. Jansen in De Bron. Dit leidt tot extra kosten pastoraat van circa € 10.000. Voor het Groninger Studentenpastoraat was in de begroting nog rekening gehouden met de inzet van 0,8 fte predikant. In 2022 is dit ingevuld met deels een predikant en deels een kerkelijk werker. De rubricering van deze lasten in de jaarrekening is derhalve anders. Overigens worden de GSp-lasten nagenoeg geheel gedekt door een bijdrage van de PKN en diaconie. De kerkelijk werkers hebben ook meer gekost dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door meer inzet van kerkelijk werkers bij de Nieuwe Kerk en bij Groningen-Zuid. Tenslotte zijn er in 2022 diaconale verkenners geweest; deze staan in de jaarrekening als lasten vermeld, maar tevens geheel als baten door de doorrekening naar de diaconie.

Overig
Vorig jaar is ook de communicatiemedewerkster van de PGG aan de slag gegaan. Met deze uitbreiding geeft de PGG uitvoering aan de ambities in het beleidskader om de externe communicatie naar een hoger plan te tillen.

De lasten van de gebouwen zijn in 2022 conform de begroting. De afwijking ten opzichte van de begroting bestaat eruit dat per abuis de dotatie aan de onderhoudsvoorziening van de SIM-subsidie niet als last, maar als reservering was vermeld.

Tenslotte zijn we verheugd om te kunnen melden dat we een aantal prachtige legaten hebben mogen ontvangen van in totaal € 176.000.

Het financieel jaarverslag ligt tot 10 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau en is ook te vinden op de website.

 

Cover nummer 11.JPG

Editie 11 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief