Met de Diaconie de wijken in
Toelichting jaarrekening Diaconie PGG

In 2022 ging de Diaconie verder aan de slag met de realisatie van het beleidsplan 2021-2024. Belangrijkste aandachtspunten waren het afgelopen jaar: onze diaconale wijkverkenners, de diaconale tafels in Stad, de samenwerking met de sociale onderneming Salmagundi’s en de inspiratiebijeenkomsten voor wijkdiakenen.

Alef Rutgers (College van Diakenen) en Allert van der Hoeven (Kerkelijk Bureau)
Extra - Jaarrekeningen11 - Salmagundi's.JPG

Diaconale verkenners
Als eerste stap in de ontwikkeling naar diaconale presentie is gekozen voor het instellen van het diaconale verkennersproject. Het College heeft vijf verkenners aangesteld en hen gekoppeld aan vijf woonwijken, te weten Beijum, de Wijert-Noord, de Oosterparkwijk, de Hoogte en Selwerd. Vijf wijken die beneden het gemiddelde scoren als het gaat om kwaliteit van leven.

De vijf verkenners dompelden zich gedurende een aantal maanden onder in ‘hun’ wijk, gedurende één dag in de week. De term ‘verkenner’ dekt niet helemaal de lading. Een verkenner probeert buiten schot te blijven. De vijf vrouwen en mannen deden dat juist niet. Ze probeerden gevoelig te worden voor de dynamiek van de wijk en lieten zich verrassen.

De kennis die zo werd opgedaan, helpt de stedelijke diaconie om zich te engageren met de stad en daarbij aansluiting te zoeken bij wat gaande is. Op 11 november hebben de diaconale verkenners in de Martinikerk de resultaten van hun werk, hun ‘exposure’, gedeeld met wijkdiakenen en anderszins betrokkenen, zoals opbouwwerkers, ambtenaren en journalisten.

Op grond van de resultaten is besloten het project te vervolgen en te verbreden, met als doel dat de diakenen en wijkgemeentes van de PGG zich deze werkwijze eigen kunnen maken en zich opnieuw leren verhouden tot hun omgeving.

Een tafel in de stad
DiS, Diaconaat in Stad. En ‘dis’ staat ook voor de tafel waaraan we elkaar ontmoeten, elkaar uitnodigen, samen plaatsnemen, waaraan we samen werken met externe partners. Als diaconie van de PGG sluiten we aan bij wat er al is in de wijken en creëren we een netwerk van letterlijke en figuurlijke tafels om de diaconale presentie vorm te geven.

Een van de vormen om invulling te geven aan dit concept, is de samenwerking met de sociale onderneming Salmagundi’s. Als diaconie ondersteunden wij de sociaal ondernemer bij de onderhandelingen met de gemeente over de overname van het pand. De Diaconie heeft deze overname mogelijk gemaakt met een hypothecaire lening. Samen met de sociaal ondernemer wordt hard gewerkt aan het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van activiteiten.

Inspiratiebijeenkomsten
In het afgelopen jaar zijn twee inspiratiebijeenkomsten gehouden voor onder anderen de wijkdiakenen. Als gevolg van corona waren dat er minder dan we hadden gewild.

De eerste bijeenkomst was in september, waarbij samen met de wijkdiakenen is nagedacht over de rol en mogelijkheden van en voor de diaconie in de stad. Naast de inhoudelijke inspiratie was het minstens zo waardevol om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

De tweede bijeenkomst was op 11 november en stond geheel in het teken van het verkennersproject. Hieraan hebben, naast wijkdiakenen, veel medewerkers van de gemeente Groningen en maatschappelijke organisaties deelgenomen. Een grote opkomst en een groot succes!

De financiële jaarrekening van de Diaconie van de PGG ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau en is ook te vinden op de website.

 

Cover nummer 11.JPG

Editie 11 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief