Gemeenteberaad De Fontein: visie op de toekomst
Zondag 28 november 2021
Extra web - Gemeenteberaad De Fontein23

Op het gemeenteberaad zijn ongeveer vijftig gemeenteleden aanwezig. De opening wordt gedaan door Jaap Stellingwerff, voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij geeft daarna het woord aan Hans Vissers, kerkrentmeester van De Fontein.

Verbouwing van De Fontein

Hans geeft aan dat ca. vijf jaar geleden het startsein is gegeven om na te denken over de toekomst van ons kerkgebouw. Hij is blij te kunnen melden dat het overleg met de huisarts, die een gedeelte van De Fontein zal gaan gebruiken, is afgerond en dat over de financiële kant overeenstemming is bereikt en met de verbouwing kan worden begonnen. Inmiddels is het slopen van Parsifal bijna voltooid. Daarna zal de bergruimte worden afgebroken. Begin volgend jaar wordt begonnen met het heien van de palen voor de uitbreiding van de ruimte voor de huisarts. De hal zal gezamenlijk worden gebruikt, aan de westzijde komt een nieuwe toegang. Het casco zal in maart klaar zijn en naar verwachting is voor de zomer de verbouwing voltooid. Het contract met de huisarts geldt voor vijftien jaar.

Vragen:

- Blijft de entree aan de voorkant intact? Antwoord: Ja. Er komt parkeergelegenheid bij en de fietsenstalling blijft aan de westzijde.

- Wat zijn de afspraken over de hal? Antwoord: De hal wordt gezamenlijk gebruikt. Er worden met de huisarts hierover afspraken gemaakt.

- Op maandag- en woensdagmiddag wordt De Fontein gebruikt door Together Huiswerk, zijn die op de hoogte? Antwoord: Ja, zij kunnen gebruik blijven maken van de zalen en achterste ruimte van de kerkzaal.

Visie op de toekomst van De Fontein als buurtkerk

Buurtpastor Ruth geeft een uiteenzetting over wat er op dit moment speelt en wat onze visie is op de toekomst. Het is een onzekere tijd: er zijn allerlei beperkingen door corona, Marga Baas is met emeritaat, er wordt naar meer stedelijke samenwerking gestreefd, de komst van de huisarts.

De wijkkerkenraad van De Fontein heeft in 2019 als basis het transitieplan ‘De Fontein van wijkgemeente naar buurtkerk’ goedgekeurd. Dit plan is ook aan de gemeente gepresenteerd. Daarin wordt aangegeven hoe wij als kerk in de buurt aanwezig kunnen en willen zijn. Nu, in 2021, kunnen we zeggen dat het geen plan meer is, maar een voortgaand proces. Aan de hand van een powerpoint-presentatie geeft Ruth een uiteenzetting van de stand zaken en waar we naartoe willen: een meer naar buiten gerichte gemeenschap, buurtgerichte activiteiten, behoud van onze identiteit, aansluiten bij de buurt. Ook wordt gekeken naar een andere organisatie van het pastoraat en diaconaat. PGG-breed is het belang van het proces van wijkgemeente naar buurtkerk onderkend en is als pilot aangewezen.

Omdat Ruth het niet alleen kan doen, zijn we blij dat vanuit de wijkgemeenten De Bron, de Nieuwe Kerk en de Immanuelkerk (Groningen-Zuid) ondersteuning is toegezegd. De predikanten Alberte van Ess, Evert Jan Veldman en Anita Akkerman zullen met hun specifieke inbreng Ruth ondersteunen c.q. aanvullen. Zij zijn hier ook aanwezig zijn en zullen aangeven hoe zij hun rol in het vormgeven van buurtkerk zien:

Evert Jan Veldman

Evert Jan vindt dat er reden is voor een feestje. Hier liggen echt kansen. Voor hemzelf is de cirkel rond: via Rotterdam, Enschede en nu De Fontein. Hij geeft aan dat wat hem opvalt in De Fontein is: de hechte onderlinge band. Het is goed om hierop verder te bouwen. Maar daarbij is draagvlak in de buurt ook nodig. Hij heeft ervaring in soortgelijke situaties in Rotterdam en Enschede en wil die graag inzetten. Jullie hebben in Ruth een talentvolle jonge kracht, wees daar zuinig op.

Alberte van Ess

Alberte geeft aan dat zij het fijn vindt om hier te zijn. Zij brengt de uitvaartgroep ter sprake waarvoor zij aanspreekpunt is en waarvoor zij de training verzorgt. Het is verheugend dat ook Zuid gaat meedraaien in de uitvaartgroep zodat dit PGG-breed kan worden ingezet. Elke donderdag hebben Ruth en Alberte overleg, o.a. over een loket levensvragen. Mensen hebben levensvragen: groot en klein, over het omgaan met het toenemen van beperkingen, en eenzaamheid. Een uitdaging is om deze mensen op te sporen. Misschien is de komst van de huisarts in De Fontein een mogelijkheid. Alberte houdt verder ook meditatieavonden.

Anita Akkerman

Zij geeft aan dat zij er wat later bij gekomen is. De wijkkerkenraad van Zuid heeft groen licht gegeven voor het meedoen per december 2021. Zij wil graag een steentje bijdragen en vooral haar ervaring inzetten bij de ondersteuning van het pastoraat. Zij denkt daarbij o.a. aan het opzetten van een pastoraal netwerk. Het contact met de werkgroep Pastoraat is inmiddels gelegd. Na een korte kennismaking zullen zij zich, met Ruth, oriënteren op de toekomst. Op korte termijn, begin volgend jaar, komen zij met meer informatie over bijvoorbeeld de onderlinge taakverdeling. Tot die tijd blijven Hessel Boersma, Lamke Dijkstra en Ruth Pruis aanspreekpunt (zie het kopje ‘Pastorale zorg’). Ook wil ze meedoen in een bredere inzet in het kader van buurtkerk.

Jaap Medema

Schrijf je in voor de nieuwsbrief