Geen verspilde energie
Begroting 2023 van de PG Groningen en haar diaconie
Alexander Brands en Allert van der Hoeven
Extra - Begroting22

Toelichting op de begroting 2023 van de Protestantse Gemeente Groningen

De begroting van het College van Kerkrentmeesters (CvK) gaat over de opbrengsten en kosten van de kerk zelf. Een deel van de ledenbijdragen gaat naar de diaconie, die voor de bestedingen een eigen begroting heeft. Uiteraard gaat de begroting over de voorgenomen besteding van geld, maar eigenlijk vooral over het voorgenomen beleid. In dit artikel komen de belangrijkste punten aan de orde.

Direct valt op dat in 2023 een groot negatief resultaat van ongeveer 266 duizend euro wordt verwacht. Dat is een stuk meer dan de begroting van 2022 (-57 duizend euro). Hiervoor zijn twee grote veranderingen verantwoordelijk: meer predikantsformatie en een sterke stijging van de energielasten.

De wijziging in predikantsformatie heeft te maken met de mutaties bij De Bron, waardoor er sowieso kosten doorbetaald moeten worden. Gelukkig hebben we goede afspraken kunnen maken, waardoor we een deel van het meerjarenbeleidsplan extra aandacht kunnen geven. Er is hierdoor in 2023 gerichte aandacht voor samenwerking in nieuwe vormen van ouderenpastoraat en voor nieuwe vormen van kerk-zijn in de stad. Hierbij werken de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad steeds meer samen.

“We willen forse maatregelen nemen om het energieverbruik drastisch te verminderen.”

De andere kostenstijging is de verwachte stijging van energielasten. In de begroting zijn we uitgegaan van een verviervoudiging van deze lasten naar ongeveer 175 duizend euro. Een schrikbarend bedrag, waarover we al diverse gesprekken hebben gevoerd met de kerkrentmeesters en de kerkenraden. We gaan forse maatregelen nemen om het energieverbruik drastisch te verminderen. Enerzijds om onze lasten te verminderen en anderzijds omdat het voor de aarde verstandig is om minder energie te gebruiken. Tegelijkertijd vinden we het wel belangrijk om kerkgemeenschap met elkaar te zijn. We willen in elk geval in figuurlijke zin warme kerkgemeentes zijn. Dit leidt tot ingewikkelde keuzes, waarbij de kerkenraden verschillende belangen afwegen en ook met de kerkgemeente zullen overleggen.

De overige posten in de begroting liggen redelijk in lijn met voorgaand jaar, waarbij we hopen dat de verhuuropbrengsten weer het niveau van voor corona bereiken en de beleggingsopbrengsten vergelijkbaar zijn met andere jaren. In 2023 zullen er met het oog op de komende emeritaten keuzes gemaakt moeten worden voor de langere financiële toekomst, want voor de lange termijn is zo’n fors tekort onhoudbaar. Gelukkig hebben we voor nu de middelen om dit tekort te overbruggen.

Toelichting op de begroting 2023 van de Diaconie
Ook voor 2023 geldt voor de Diaconie: de focus van het diaconaat is Stad. Onze cirkel van invloed is de stad, onze cirkel van betrokkenheid is de wereld. Vanuit dit uitgangspunt gaat de Diaconie het komende jaar investeren, in zichtbaarheid, in aanwezig zijn, in kijken waar de behoeftes in Stad liggen. Daar trekt de Diaconie volgend jaar geld voor uit, maar ze sluit ook aan bij bestaande initiatieven, zoals het project Kadeklooster.

Zo is Christiaan Schoonenberg sinds kort in dienst van de Diaconie, als diaconaal werker. Hij gaat als vervolg op de diaconale verkenningen verder met de aanwezigheid in de wijk. Sociale ontmoetingen, gericht op wederkerigheid. Niet meteen in de actiemodus, maar eerst luisteren naar wat mensen nodig hebben, is het uitgangspunt.

Niet toevallig is Christiaan Schoonenberg ook de pionier van het Stadsklooster Groningen, dat is opgericht als pleisterplaats en bezinningscentrum, juist voor mensen die zich niet meer aangesproken voelen door traditionele vormen van kerk-zijn. Vanuit het credo ‘Ora et labora’, bid en werk, is vanuit dit Stadsklooster het project Kadeklooster opgestart, om spiritualiteit in tastbare zin te ontwikkelen, door aanwezig te zijn voor de mensen in de buurt. En daar valt het volgende stukje van de puzzel. Het Kadeklooster gaat werken vanuit de sociale onderneming Salmagundi, die met praktische en financiële hulp van de Diaconie een leef-woon-werkgemeenschap runt aan de Oosterhamrikkade.

De Diaconie zelf gaat ook aan de slag met de DiS, dat de dubbele betekenis heeft van ‘Diaconie in Stad’ en ‘tafel’. De Diaconie is onder deze noemer begonnen met het organiseren van ontmoetingen ‘aan tafel’: praten met elkaar tijdens de maaltijd, met mensen vanuit heel verschillende achtergronden. Het komende jaar werkt de Diaconie ook aan de opzet van een Diaconaal Bureau, dat de Diaconie professioneel gaat ondersteunen, met aandacht voor projectmanagement, communicatie en informatie.

De Diaconie heeft de laatste jaren het opvangcentrum voor dak- en thuislozen De Open Hof ruimhartig ondersteund. Wel heeft de Diaconie aangekondigd deze bijdrage langzaam terug te schroeven. Ook financiert de Diaconie dit jaar weer de stedelijke diaconaal predikant en de buurtpastor van De Fontein (50%). De Diaconie wil graag meer invloed op het werk van de buurtpastor en de opbouw van de buurtkerk rond De Fontein.

Tot slot volgt de diaconie de werkgroep ‘Mosterd’ met grote belangstelling. Mosterd is een initiatief waarmee de kerk aandacht schenkt aan de jongere generatie. Vanuit Het Groene Weeshuis, gelieerd aan de Diaconie, zal dit project financieel worden ondersteund.

De Diaconie investeert in 2023, mag de conclusie zijn. Deze investering kun je financieel zien, maar veel belangrijker is de investering in mensen, de inwoners van Stad in de brede zin van het woord. Centraal staan waardevolle ontmoetingen tussen mensen, een luisterend oor, ora et labora, bid en werk.

Cover nummer 22.JPG

Editie 22 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief