Jaarrekening Protestantse Gemeente Groningen 2020
extra-jaarrekening11.jpg

 

Jaarlijks publiceert de Protestantse Gemeente Groningen haar jaarrekening, zodat de cijfers voor iedereen inzichtelijk zijn. Hieronder staan de cijfers van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij lichten deze voor u toe.

 

Achtergronden bij de jaarrekening 2020

 

College van Kerkrentmeesters

 

Gevolgen van de coronamaatregelen

Het jaar 2020 zal waarschijnlijk bij iedereen de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Veel activiteiten kwamen door de coronamaatregelen stil te liggen of moesten noodgedwongen in andere vorm doorgaan. Voor de financiën van de Protestantse Gemeente Groningen zijn deze gevolgen als volgt zichtbaar:

a. We hebben circa € 21.000,- geïnvesteerd in audio-/visuele apparatuur. De apparatuur schrijven we in vijf jaren af, dus de kosten hiervan komen in de komende jaren.
b. Verlies op de aandelen- en obligatieportefeuille: In 2019 was er juist een flink positief koersresultaat, maar begin 2020 gingen de beurzen hard onderuit. Gelukkig herstelde een deel van de markt gedurende 2020 waardoor het resultaat zich grotendeels heeft hersteld.
c. De verhuuractiviteiten kwamen grotendeels stil te liggen, waardoor de verhuuropbrengsten lager zijn dan begroot. Gelukkig is de daling beperkt gebleven door de afspraken met de verhuurstichtingen en een aantal huurders met vaste bedragen.
d. Helaas is er een grotere daling van de vrijwillige bijdragen en collecten dan we hadden begroot. Gelukkig hadden we al de mogelijkheid om eenvoudig digitaal bij te dragen via Scipio en Tikkie. Het gebruik van deze middelen is in 2020 met voortvarendheid uitgebreid en de bijdrages hiermee zijn gestegen. Helaas heeft dat een grotere daling niet kunnen voorkomen.

 

Overige bijzonderheden

In 2020 ging het bestuurlijke kerkenwerk wel (op digitale) wijze door. Over 2020 zijn de volgende bijzonderheden te vermelden:

a. De CIAN-vernieuwingen in de Nieuwe Kerk zijn afgerond. Hiervoor was een grote subsidie ontvangen van de Subsidieregeling Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast provincie Groningen (CIAN).
b. De aankoop en installatie van het orgel in de Immanuelkerk is afgerond. Het orgel is inmiddels in gebruik genomen.
c. Omzetting beleggingsportefeuille naar beheerd beleggen met een duurzaam en groen profiel.
d. Beroep van een nieuwe predikant voor wijkgemeente Groningen-Zuid. In 2020 is de beroepingscommissie druk bezig geweest, waarmee de beroeping en bevestiging in 2021 inmiddels hebben plaatsgevonden.

jaarrekening-cvk-1.png
jaarrekening-cvk-2.png
jaarrekening-cvk-3.png
jaarrekening-cvk-4.png

Samen, mét de ander

 

College van Diakenen

 

Samen sterk: niet vóór, maar mét de ander. Dat is waar de diaconie voor wil gaan de komende jaren. Overal in de stad zijn mooie initiatieven, rijp en groen, waarmee de diaconie deze nieuwe visie uitdraagt. Soms alleen, maar vaak ook in samenwerking met andere partijen. Het nieuwe beleidsplan van de diaconie heet dan ook Diaconaal Present: aanwezig zijn in de wijken, er zijn voor mensen in moeilijke, soms zelfs uitzichtloze situaties. Ieder mens telt, ongeacht zijn situatie. Drijvende kracht achter het nieuwe beleidsplan is diaconaal predikant ds. E.J. Veldman, die afgelopen jaar van start is gegaan.

 

Het Pand en De Open Hof

Natuurlijk is de diaconie al actief betrokken bij veel initiatieven. Zo is er het missionair project Het Pand in de Korrewegwijk, vooral gericht op kinderen en jongeren en hun ouders, dat zich een waardevolle plek in de wijk heeft verworven. In De Open Hof werken professionals en vele vrijwilligers samen bij onder meer de opvang voor dak- en thuislozen.

 

Wijkdiaconieën

De diaconie werkt uiteraard nauw samen met de vijf wijkdiaconieën. Deze hebben eigen activiteiten, en werken op projectbasis ook samen, zoals bij inzamelingen voor de Voedselbank. Het College van Diakenen (CvD) zorgt voor aanvullende financiering van deze wijkactiviteiten.

 

Buurtkerk

‘Van Wijkkerk naar Buurtkerk’ is een initiatief van De Fontein (Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd). De vergrijzende kerk werkt hier aan een beweging richting het diaconale werk in de wijk. Dit project wordt gefinancierd uit het vernieuwingsfonds. Drijvende kracht is diaconaal opbouwwerker Ruth Pruis.

 

Salmagundi

Een ander vernieuwend project is Salmagundi. Deze sociale onderneming heeft ondersteuning gevraagd aan de diaconie. Er wordt gewerkt aan een samenwerking die onder meer kan bestaan uit de verstrekking van een hypotheek.

 

Enkele bijzonderheden uit de jaarrekening

a. Beleggingsportefeuille: De reserve koersverschillen wordt vanaf dit jaar vastgesteld op 10% van de effectenportefeuille. Voor 2020 is dit € 296.728,-. Om hierop uit te komen, is € 89.100,- onttrokken aan de reserve.
b. Plaatselijk en regionaal/landelijk: De uitgaven voor plaatselijk diaconaal werk gaan vooral naar het wijkwerk, ondersteuning personen, de Open Hof en Het Pand. Onder regionaal/landelijk vallen de diaconaal predikant en de diaconaal kerkelijk werker van De Fontein.
c. Samenstelling van het CvD: In 2020 bestond het moderamen van het CvD uit Elsbeth Vonkeman (secretaris), Alef Rutgers (vanuit de Nieuwe Kerk) en Jan Wijbenga (voorzitter). Andere leden zijn Jelle Kooistra (De Bron), Carel Huijgen (De Fontein) en Henk Binnekamp (Martinikerk).

jaarrekening-cvd-1.png
jaarrekening-cvd-2.png

Schrijf je in voor de nieuwsbrief